Sødring Udbyhøj Borgerforening

Follow on Instagram

Sødring Udbyhøj Borgerforening

Follow on Instagram

Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er: Sødring Udbyhøj Borgerforening.

§ 2.

Foreningens opgave / formål er at virke for Sødring`s og Udbyhøj`s beboere ved at igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse – udadtil ved at være i kontakt med relevante myndigheder. Den skal skabe festlige og kulturelt oplysende arrangementer, samt arbejde for alt, der kan medvirke til at fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne. Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger og organisationer.

§ 3.

Foreningen er upolitisk.

§ 4.

Aktivt medlemskab med stemmeret til foreningens generalforsamling har fastboende beboere i Sødring / Udbyhøj området, som har betalt kontingent. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

§ 5.

Et medlem kan ekskluderes i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Beslutning herom træffes af generalforsamlingen.

§ 6.

Foreningens drift finansieres ved at opkræve et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen, og er valgt skiftevis 4 og 3 medlemmer.

Til bestyrelsen kan kun vælges personer over 18 år, som har bopæl i Sødring / Udbyhøj området. Dispensation fra denne bestemmelse kan kun gives af den, før generalforsamlingen, valgte bestyrelse.

Bestyrelsen tegnes af formand og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

§ 8.

Kassereren har ansvaret for foreningens regnskab, og påser sammen med den øvrige bestyrelse, at foreningens midler anbringes i et pengeinstitut.

Foreningens midler skal anvendes til foreningens drift samt bruges til fremme af foreningens formål, dog under hensyn til § 10.

Formanden og kassereren kan af bestyrelsen bemyndiges til at disponere i de løbende forretninger.

Regnskabsåret følger generalforsamlingen, som er i 4. kvartal. Bestyrelsen fremlægger regnskabet i revideret stand på den ordinære generalforsamling

§ 9.

En generalforsamling kan beslutte, at foreningen må optage lån.

Størrelsen af lån fastsættes af generalforsamlingen.

En generalforsamlings beslutning om optagelse af lån kan / må på ingen måde være af en sådan karakter, at der derved sker nogen form for personlig hæftelse for foreningens medlemmer.

§ 10.

Bestyrelsen må sammen med andre foreninger i kommunen deltage i og afholde aktiviteter. Bestyrelsen må anvende foreningens midler til afholdelse af sine aktiviteter eller deltage i fællesaktiviteter.

Bestyrelsen må anvende midler til køb / leje af nødvendigt udstyr for afvikling af aktiviteterne.

Bestyrelsen kan dog ikke uden en generalforsamlingsbeslutning købe / sælge fast ejendom.

§ 11.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også vælge, at sekretæren udarbejder et mødereferat, der godkendes af bestyrelsen, på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 12.

Foreningens højeste organ er generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar kvartal.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Formanden fremlægger beretning til godkendelse.
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Indkomne forslag.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af 2 suppleanter.
  • Valg af bilagskontrollanter.
  • Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering med 14 dages varsel.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og spørgsmål vedrørende foreningens ophævelse.

Vedtægtsændring og foreningens ophævelse kan vedtages når ¾ af de fremmødte stemmer for det.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 13.

Der vælges bilagskontrollanter for 2 år ad gangen.

§ 14.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§ 15.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter forslag herom, eller bestyrelsen finder det nødvendigt.

Der indkaldes med 14 dages varsel, senest 30 dage efter det fremsatte ønske, med angivelse af det dagsordenspunkt, hvorom der ønskes forhandling.

§ 16.

Foreningen kan ophæves, hvis mere end ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor ved 2 på hinanden, med 21 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, der samtidig afgør anvendelse af foreningens aktiver.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22 maj 2003.

Sødring Udbyhøj Borgerforening

Formand

Mike Møller Madsen

30 28 06 80

mikemoller94@gmail.com